Musikföreningen Vinylmusic stadgar

§1 Föreningens uppgift. Musikföreningen Vinylmusic förkortas Vinyl – är en ideell förening med syfte att lyfta glad musik med stort publikegagemang. Det skall ha sina rötter i Radio Luxenburg och Radio Syds ära. Koncept som tio i top gynnas och kamratskap till alla källarband och ge som lyckades skall premieras.

Målsättning
Föreningen vill, i mån av möjligheter medverka till sammankomster i den hisotriska epokens musik. Detta genom träffar, och tillställningar som gör det möjligt för oss alla att lyssna till denna musik men även bjuda möjligheter till de som på den tiden spelade samt den nya generationens vilja att medverka och själv spela..

§2 Föreningen består av enskilda, årsbetalande medlemmar, medlemsfamiljer och hedersmedlemmar. Till hedersmedlemmar kan väljas personer och företag, som på ett utomordentligt sett gynnat föreningens verksamhet. Dessa utses av årsmötet på styrelsens förslag.

§3 Medlem som ej inbetalar medlemsavgift efter skriftlig påminnelse utesluts ur föreningen. Medlem som vållat skada misskrediterar enskild medlem, styrelse eller föreningen i sig kan uteslutas ur föreningen. Verkställes av Styrelsen som skriftligen meddelar person. Överklagande kan göras till årsmötet som kan ta ställning i ärendet Medlem som ej inbetalar årsavgiften minst tre månader före årsmötet har ingen rösträtt på årsmötet.

§4 Årsmöte skall hållas senast under mars månad för upplupet räkenskapsår.

§5 Föreningens angelägenheter omhändertas av en styrelse bestående av en ordförande jämte fem till tio ordinarie ledamöter. Styrelsens ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter väljes inom föreningen vid ordinarie årsmöte .
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och tillsätter inom sig en sekreterare och en kassaförvaltare.
Ansvariga för föreningens arbetsgrupper skall ingå som suppleanter i styrelsen.

§6 Föreningen utser en revisor jämte en suppleant.

§7 Ordföranden samt sekreterare väljs udda år för en period av två år. Vice ordförande samt kassör. Första gången på ett år därefter väljs dessa på på två år jämt år. Övriga ledamoter väljs på ett år. Suppleanter och den av föreningen utsedda revisorn med suppleant väljes för en mandatperiod av ett år.

§8 Styrelsen åligger att omsorgsfullt ansvara för föreningens verksamhet och inventarier samt föreningens medel och räkenskaper. Det åligger även styrelsen att uppgöra styrelse- och förvaltningsberättelse och räkenskaper för det gångna arbetsåret samt att förelägga dessa för föreningens revisorer för godkännande senast tre veckor före årsmötet. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§9 Revisorerna åligger att vid årsmöte avlämna revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret. I berättelsen skall ansvarsfrihet till eller avstyrkas.

§10 Sekreteraren åligger att föra styrelsens och föreningens protokoll.
Protokoll skall justeras av ordföranden vid nästkommande sammanträde.

§11 Kassaförvaltaren åligger att föra fullständiga räkenskaper över föreningens ekonomi, vilka ska sammanföras i ett bokslut för arbetsåret. Kassaförvaltaren verkställer föreningens utbetalningar.

§12 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse dock minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst.

§13 Kallelse till årsmöte skall ske minst 2 veckor (14 dagar) före sammanträdet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna.
 2. Val av sekreterare att föra årsmötesprotokollet.
 3. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
 4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av ordförande och ordinarie styrelseledamöter.
 9. Beslut om antal suppleanter.
 10. Val av suppleanter.
 11. Val av en revisorer samt en revisorssuppleant.
 12. Val av tre ledamöter i valberedningen inför kommande årsmöte jämte utseende av sammankallande.
 13. Fastställande av medlemsavgift.
 14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av föreningsmedlem minst två veckor före årsmötet.

 

§14 Ändring av stadgar ska biträdas av minst två tredjedels majoritet.

§15 Beslut om föreningens upphörande är ej giltigt med mindre beslut härom fattats av två på varandra följande föreningssammanträden som ordinarie årsmöte och extra föreningssammanträde.
Förslag på upphörande måste biträdas av minst 75 % av de röstande för att äga giltighet.
Vid föreningens upphörande tillfaller föreningens tillgångar i första Höllvikens Bygdegård och i andra hand Fotevikens Kulturcenter

§16 Föreningen äger full nyttjanderätt till allt foto-, videogrammaterial, tekningar samt skrivet material från föreningens verksamhet och kan fritt nyttja det i samband med information och marknadsföring eller till publicerade verk i antingen tryckt eller digital publicering som är ämnad för både för internt och publikt bruk, utan krav på ekonomisk ersättning från upphovsmannen. Föreningen eftersträvar att allt material används på ett vetenskapligt eller populärvetenskapligt korrekt sätt utifrån seriös faktaförmedling. Enär upphovsmannens inte kan errindras publiceras bild eller text såsom med Fotevikens Museum eller Vinyl som upphovsman.

§17 Föreningsmedlem har med inträde i föreningen erkänt dessa stadgar Om man inte efterlever stadgarna eller om man agerar på ett sådant sätt att man medvetet ej gagnar föreningen på ett positivt sätt eller om man motarbetar den kan man av en enig styrelse uteslutas ur föreningen.

Personalinloggning